Przejdź do treści

Statut Stowarzyszenia

Rozdział I: Postanowienia ogólne.

§ 1.

1. Stowarzyszenie Teatralne „Dom z Jaśkowic”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie „Dom z Jaśkowic”.

§ 2.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Orzesze.

§ 3.

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Orzesza i województwa śląskiego.

2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§ 5.

Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o takim samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 6.

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swych członków.
2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

3. Stowarzyszenie dla realizacji swoich celów może prowadzić działalność gospodarczą.

Rozdział II: Cele i sposoby ich realizacji.

§ 7.

Celem stowarzyszenia jest:

1. Prowadzenie działalności artystycznej oraz rozpowszechnianie różnych form działalności twórczej.

2. Działalność naukowa w zakresie badania zjawisk kulturowych oraz społecznych.

3. Inicjowanie, wspieranie i pomoc w działaniach mających na celu aktywizację życia kulturalno – teatralnego oraz integrację społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem miasta Orzesza.

4. Działalność na rzecz integracji różnych środowisk oraz grup zagrożonych wykluczeniem wynikającym z różnic społecznych, rasowych, etnicznych, płciowych, religijnych, kulturowych oraz ekonomicznych.

5. Działalność stowarzyszenia ma się odbywać ze szczególnym uwzględnieniem tradycji, historii, kultury oraz języka regionu Śląska.

6. Wydawanie publikacji.

7. Wspieranie członków Stowarzyszenia w ciągłym podnoszeniu własnych kwalifikacji.

§ 8.

Sposoby działania:

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej działalności pożytku

publicznego poprzez:

a) Działalność na rzecz kultury, przede wszystkim w zakresie działalności teatralnej.

b) Produkcję i realizację spektakli teatralnych i kabaretowych.

c) Tworzenie nowych grup teatralnych oraz wspieranie już istniejących, których działanie i ambicje są bliskie celom Stowarzyszeniu w zakresie kultury i nauki.

d) Podejmowanie działań zmierzających do rozszerzenia informacji o tematyce kulturowej.

e) Prowadzenie dokumentacji życia kulturalnego.

f) Prowadzenie działań edukacyjnych.

g) Organizacja imprez, spotkań, konferencji, paneli edukacyjnych, wymian międzynarodowych, wystaw, festiwali, koncertów, warsztatów, treningów, szkoleń oraz powołanie studium aktorskiego i reżyserskiego łączącego różne dziedziny sztuki i nauki.

h) Promowanie twórczości artystycznej i działalności o charakterze naukowym.

i) Współpraca z lokalnymi instytucjami kultury, samorządami oraz innymi instytucjami publicznymi i prywatnymi.

2. Stowarzyszenie może realizować swoje cele w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:

a) Produkcję i realizację spektakli teatralnych i kabaretowych.

b) Działalność wydawniczą.

c) Prowadzenie działań edukacyjnych.

d) Organizację imprez, spotkań, konferencji, paneli edukacyjnych, wymian międzynarodowych, wystaw, festiwali, koncertów, warsztatów, treningów, szkoleń oraz powołanie studium aktorskiego i reżyserskiego łączącego różne dziedziny sztuki i nauki.

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

§ 9.

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie posiada członków:

a) zwyczajnych,

b) wspierających,

c) honorowych.

§ 10.

1. Członkami zwyczajnymi stają się wszystkie osoby uczestniczące w Zebraniu Założycielskim.

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenie może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację.

3. Aby zostać członkiem zwyczajnym należy otrzymać pozytywną rekomendację od minimum trzech członków stowarzyszenia. Zarząd dokonuje przyjęcia nowych członków na podstawie uchwały podjętej na najbliższym zebraniu Zarządu.

4. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna

deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

5. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej na najbliższym zebraniu Zarządu.

6. Stowarzyszenie może nadawać honorowe członkostwo osobom fizycznym, które wniosły

wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub ich aktywność jest zbieżna z celami Stowarzyszenia.

7. Honorowe członkostwo uzyskuje się poprzez przyjęcie uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu lub co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.

§ 11.

Członkowie zwyczajni mają prawo:

1. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia.

2. Korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.

3. Udziału we wszelkich formach działalności stowarzyszenia.

4. Zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia, realizowanie własnych projektów, pomysłów w ramach działalności stowarzyszenia.

§ 12.

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1. Brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów.

2. Uczestniczenia w walnych zebraniach członków.

3. Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

4. Regularnego opłacania składek.

5. Dbanie o mienie i dobre imię Stowarzyszenia.

§ 13.

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa

wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach

Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 14.

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) Dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na

ręce Zarządu,

b) Wykluczenia przez Zarząd:

– z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich, minimum za okres pół roku lub notorycznego nie brania udziału w zebraniach,

– z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień

i uchwał władz Stowarzyszenia, nie przestrzeganie obowiązków członka stowarzyszenia, działania na szkodę stowarzyszenie

– ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia

– na wniosek 10 członków stowarzyszenia.

c) Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d) Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

Wykluczenie ze Stowarzyszenia wymaga postanowienia Zarządu w formie uchwały.

2. Zarząd zawiadamia członka w formie pisemnej o przyczynie wykluczenia. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie miesiąca od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze stowarzyszenia

§ 15.

Władzami stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków

2. Zarząd Stowarzyszenia

3. Komisja Rewizyjna

§ 16.

Kadencja władz:

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa aż do ich odwołania przez Walne Zgromadzenie. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu jawnym bądź tajnym zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w trakcie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu.

3. Uchwały wszystkich władz stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania (chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej). Głosowanie może się odbywać w trybie jawnym bądź tajnym.

4. Członkowie poszczególnych organów mogą zostać odwołani na drodze głosowania w przypadku nie wykonywania obowiązków wynikających z pełnionej w stowarzyszeniu funkcji.

5. Wszystkie decyzje organów Stowarzyszenia podejmowane są w formie uchwał.

6. Członkowie organów stowarzyszenia mogą być wybierani na więcej niż jedną kadencję.

§ 17.

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władza stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:

a) Członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym.

b) Członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście z głosem doradczym.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności – w pierwszym terminie – co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania lub w drugim – bez względu na liczbę obecnych.

3. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

4. Zwyczajne jest zwoływane przez Zarząd raz do roku. O terminie i miejscu obrad Zarząd musi powiadomić członków Stowarzyszenie z tygodniowym wyprzedzeniem.

5. Nadzwyczajne może się odbywać w każdym czasie. Zwoływane jest przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej bądź na pisemny wniosek 2/3 ogólnej liczny członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Zebranie nadzwyczajne powinno się odbyć w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

§ 18.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1. Określenie głównego kierunku działania i rozwoju Stowarzyszenia.

2. Uchwalanie zmian statutu wybór i odwoływanie wszystkich władz stowarzyszeniach.

3. Udzielenie absolutorium Zarządowi.

4. Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń na rzecz stowarzyszenia. 5. Nadania członkostwa honorowego.

6. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.

7. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków stowarzyszeniach.

8. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia lub o połączeniu z inną organizacją.

9. Rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu.

10. Podejmowanie uchwały o przeznaczeniu majątku zlikwidowanego stowarzyszenia.

11. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszeniach

l2. Uchwalanie budżetu.

§ 19.

Zarząd składa się z dwóch do czterech osób w tym w dyrektora i dyrektora artystycznego. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Posiedzenie Zarządu zwołuje dyrektor.

Do kompetencji Zarządu należy:

1. Kierowanie całą działalnością stowarzyszenia.

2. Realizacja celów stowarzyszeniach.

3. Reprezentuje stowarzyszenie na zewnątrz.

4. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia.

5. Sporządzanie planów pracy i budżetu.

6. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszeniach.

7. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej stowarzyszenia.

8. Zwoływanie walnego zgromadzenia.

9. Przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych oraz wspierających.

§ 20.

3. Komisja Rewizyjna powoływana jest przez Walne Zgromadzenie do sprawowania kontroli nad działalnością stowarzyszenia. Składa się z dwóch osób, w tym z przewodniczącego i sekretarza. Posiedzenia Komisji odbywają się co najmniej raz w roku.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kontrolowanie całokształtu działalności stowarzyszenia oraz prac Zarządu.

2. Składania wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu.

3. Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego zebrania.

4. Wnioskowanie o udzielenie Zarządowi absolutorium.

Rozdział V. Majątek i fundusze

§ 21.

1.Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze, prawa niematerialne, otrzymane lub nabyte na własność lub do korzystania.

2. Majątek stowarzyszenia powstaje z:

a) Składek członkowskich.

b) Darowizn, subwencji, spadków, zapisów,udziałów, lokat.

c) Dotacji, ofiarności publicznej i sponsoringu.

d) Dochodów z własnej działalności gospodarczej.

e) Odpłatnej działalności publicznej.

3. Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służą wyłącznie realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego
członków.

§ 22.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 23.

1.Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążanie majątku podejmuje Zarząd.

2.Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§ 24.

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 25.

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

Statut przyjęto uchwałą w dniu 29.05.2011 r.